راه اندازی بازی و تخریب

با استفاده از منجنیق هرم به نابود کردن و کشتن همه ساکنان آن است.

گروه شاهد بود.

  • : راه اندازی منجنیق.

همه بازی ها
راه-اندازی-بازی-و-تخریب
66% عاشق این بازی