فتح بازی استراتژی

در این بازی فتح، شما باید پادشاهی خود را ایجاد کرده و آن را به عنوان ممکن است قدرتمند.
ایجاد ارتش خود را به تسخیر پادشاهی همسایه است.

گروه شاهد بود.

  • : برای حرکت بر روی نقشه.
  • : حمله کند.

همه بازی ها
فتح-بازی-استراتژی
80% عاشق این بازی